بنام خدا ((هیئت اجتماعیه بختیاری)) بعنوان تشکلی ازنخبگان وفعالان فرهنگی، اجتماعی قوم بختیاری طی بیانیه ای خطاب به ریاست صداوسیما خواستار جلوگیری ازپخش مجدد سریال سرزمین مادری(سرزمین کهن)شد.متن بیانیه بشرح زیراست: جناب آقای علی عسگری ریاست محترم سازمان صداوسیما سلام علیکم اخیرا تیزرهای پخش شده ازصدا وسیما حکایت ازپخش مجدد ۳ریال موهوم وسراسر مجهول سرزمین […]

بنام خدا
((هیئت اجتماعیه بختیاری)) بعنوان تشکلی ازنخبگان وفعالان فرهنگی، اجتماعی قوم بختیاری طی بیانیه ای خطاب به ریاست صداوسیما خواستار جلوگیری ازپخش مجدد سریال سرزمین مادری(سرزمین کهن)شد.متن بیانیه بشرح زیراست:
جناب آقای علی عسگری
ریاست محترم سازمان صداوسیما
سلام علیکم
اخیرا تیزرهای پخش شده ازصدا وسیما حکایت ازپخش مجدد ۳ریال موهوم وسراسر مجهول سرزمین کهن بانام جدید سرزمین مادری دارد.
ماهیت وسیرداستان دراین ۳ریال سراسرتوهین وهتاکی به مفاخروبزرگان قوم پرافتخاربختیاری می باشد که واکنش بحق اذهان بیدار میلیونها نفرازاهالی شریف بختیاری رابدنبال داشته است.و اکنون هیچگونه تغییرات ساختاری را درویرایش جدید نه تنها به دنبال نداشته بلکه کارگردان این مجموعه تعمدا با تغییرنام خانواده بختیاری به خانواده بهادری که ازطوایف مطرح بختیاری است برمواضع خود اصراردارد.
درجلساتی که جمعی ازنخبگان بختیاری بارییس سابق صدا وسیما ومسوولان شبکه سه ومعاونت سیما داشته اندتاکیدموکدی برعدم پخش این ۳ریال بابیان دلایل کارشناسی ومستند داشته اندوتعلل واصرارمسوولان وقت صداوسیما درعدم توقف پخش واکنش شدیداهالی شریف وهزاران شهیدداده بختیاری رابدنبال داشته است که نهایتا پخش این سریال متوقف شد. با علم به وجود تفکری انحرافی درپس این ۳ ریال جهت تخریب مفاخروافتخارات قوم بختیاری ازشما درخواست می گردد تا ازپخش محدد این سریال بادرایت مانع گردید.رجا واثق دارد که جهت جلوگیری از هرگونه واکنش احتمالی به درخواستهای متعدد نخبگان وتشکل های حوزه قوم بختیاری احترام نهاده واین ۳ریال انحرافی که زاییده ذهن متوهم ومغرض دست اندرکاران آن است برای همیشه به بایگانی سپرده شود.یقینا سازندگان این مجموعه تلویزیونی که خط اختلاف اندازی و تخریب اقوام بویژه اهالی شریف بختیاری را برخلاف اصل وحدت اقوام درکشوررادنبال کرده اند مسئولیت تحمیل هزینه هنگفت تولید این مجموعه بی کیفیت سراسر توهین را بعهده گرفته وهزینه های مربوطه را به بیت المال بازگردانند‌.
بااحترام
هیئت اجتماعیه بختیاری
یکم آبان ۱۳۹۶