وزارت فرهنگ و ارشاد و خانه مطبوعات کشور به قانون گریزی در خانه مطبوعات خوزستان پایان دهند
وزارت فرهنگ و ارشاد و خانه مطبوعات کشور به قانون گریزی در خانه مطبوعات خوزستان پایان دهند
10 مستند قانونی برای ابطال تصمیمات جلسه اخیر هیأت مدیره خانه مطبوعات خوزستان

در خبرها آمده است جلسه انتخابات ارکان هیأت مدیره و مدیر خانه مطبوعات استان برگزار شد. در این جلسه با تاکید بر رعایت قانون همه حاضران اولویت استان خوزستان را پرداختن به موضوع حادثه دلخراش متروپل و درگذشت تعدادی از هم استانی های عزیزمان دانستند و بر آرامش فضا و تمرکز این موضوع تاکید کرد. با این حال بررسی مفاد اساسنامه خانه مطبوعات نشان می دهد که تصمیمات جلسه اخیر مغایر با مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت گرفته است. 

۱-مدت تصدی هیأت مدیره سه سال است (بند ۱ ماده ۱۷ اساسنامه) و صورتجلسه تیرماه ۹۹ در خصوص تغییر سالانه ارکان هیأت مدیره خانه مطبوعات مغایر با بند ۱ ماده ۱۸ اساسنامه می باشد.

۲- اجرای اساسنامه جزو وظایف هیأت مدیره است و تغییر سالانه ارکان هیأت مدیره در حیطه اختیارات هیأت مدیره نیست(بند ۲ ماده ۳۲ اساسنامه)؛ این موضوع در شمول تغییرات اساسنامه بوده و مطابق بند ۱ ماده ۱۸ جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

۳-مجمع عمومی فوق العاده که اختیار تغییرات مفاد اساسنامه را دارد متشکل از تمامی اعضای اصلی بوده و مطابق با ماده ۱۹ اساسنامه خانه مطبوعات با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد.

۴- مدت تصدی مدیرخانه مطبوعات سه سال می باشد و تغییر سالانه مدیرخانه مغایر با ماده ۳۷ اساسنامه است.

۵-در ماده ۲۹ اساسنامه خانه مطبوعات هیچ اشاره ای به تغییرات ترکیب هیأت مدیره بصورت سالانه نشده است و حدود اختیارات آن را نیز به آیین نامه داخلی ارجاع داده است.

۶-در ماده ۴۱ اساسنامه خانه مطبوعات صراحتاً در ذیل شرح وظایف بازرسین اشاره شده : ” گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره و مدیرخانه مطبوعات از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی” ؛ حال آن که بازرس خانه مطبوعات تاکنون هیچگونه تخلف از مفاد اساسنامه را به مجمع عمومی گزارش ننموده است. 

۷-در تبصره ۲ ماده ۲۱ خانه مطبوعات صراحتاً اعلام شده که اعلام شده که اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات نمی توانند شغل رسمی دولتی یا نهادهای عمومی داشته باشند. 

۸-در بند ۴ ماده ۴۲ اساسنامه نیز اشاره شده که “افراد شاغل یا بازنشسته مشاغل مرتبط با رسانه و همکاران اداری در صورت تصویب هیأت مدیره می توانند بصورت افتخاری به عضویت خانه درآیند.”

۹-ماده ۲۴ اساسنامه خانه مطبوعات نیز اشاره می دارد: در صورت استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره، عضویت وی در هیأت مدیره ملغی شده، یکی از اعضای علی‏ البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی به عنوان عضو اصلی در جلسات شرکت می‏نماید.

۱۰-ماده ۲۵ اساسنامه خانه مطبوعات نیز اشاره می دارد: در صورتی که به علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی، هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود،‌ مجمع عمومی بر اساس ماده ۶ اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت اقدام کند.

با توجه به موارد پیش گفته هر گونه تصمیم گیری در خصوص تغییرات هیأت مدیره و مدیرخانه مطبوعات مغایر با مفاد اساسنامه است. علاوه بر این با توجه به استخدام عضو هیأت مدیره خانه مطبوعات در یکی از نهادهای عمومی، حضور وی در ترکیب اعضا با ممنوعیت قانونی همراه بوده و بایستی عضو علی البدل یا جایگزین معرفی شود.