وقتی سالمندان مسجدسلیمان در غفلت و بی توجهی مسئولین سوژه می شوند!؟ + عکس
وقتی سالمندان مسجدسلیمان در غفلت و بی توجهی مسئولین سوژه می شوند!؟ + عکس

شهر اولین ها// ایمان کاهکش :هفته هاست که تصویری از چندین سالمند در پارک یازده هکتاری مسجدسلیمان که سرگرم پاسوربازی هستند در رسانه ها و فضای مجازی خبرسازشده و شهر اولین ها را به دستمایه ای برای ابراز وجود فرصت طلبان و حاشیه سازان نموده است. موضوعی که علاوه بر اینکه نمی تواند خبر خوبی […]

شهر اولین ها// ایمان کاهکش :هفته هاست که تصویری از چندین سالمند در پارک یازده هکتاری مسجدسلیمان که سرگرم پاسوربازی هستند در رسانه ها و فضای مجازی خبرسازشده و شهر اولین ها را به دستمایه ای برای ابراز وجود فرصت طلبان و حاشیه سازان نموده است. موضوعی که علاوه بر اینکه نمی تواند خبر خوبی برای شهر باشد توجه بیشتر مسئولین به اهمیت سالم سازی اوقات فراغت شهروندان بویژه سالمندان را می طلبد.

باید باور کنیم که بخشی از جامعه تأثیرگذار و قابل اهمیت هر شهر جامعه سالمند آن می باشند. جامعه ای که در گذار از جوانی و میانسالی ، اکنون به استراحت و فراغ بال بیشتری نیازمند هستند اما در مسجدسلیمان این مقوله زیر سایه معضلاتی همچون بیکاری جوانان، خودکشی، آسیب های اجتماعی دیگر و … همواره مورد غفلت متولیان امر قرار گرفته است.

باور کنیم که زیرساخت ها و امکانات موجود موجود به هیچوجه پاسخگوی اوقات فراغت جامعه سالمند شهرستان نبوده و ضعف برنامه ریزی در این زمینه کاملاً مشهود است. طرح ریزی مجموعه ای از برنامه های فراغتی که جامعه هدف بتوانند بر پایه آن زمان خود را مدیریت کنند کاملاً محسوس است. از سویی دیگر غفلت مسئولین و متولیان موجب گردیده که سرگرمی هایی  بعضاً در بخشی از جامعه عمومیت یابد که دستمایه عده ای فرصت طلب و حاشیه ساز گردد.( پرداختن به صحیح یا ناصحیح بودن موضوع تصویر منتشر شده اخیر در رسانه ها در این مقال نمی گنجد).

با این تفاسیر انتظار می رود ضمن توجه جدی مسئولین و نهادهای ذیربط به مقوله کیفی سازی و سلامت اوقات فراغت جامعه بویژه سالمندان برنامه هایی را در این راستا عملی سازند. از اینرو بازشناسی مجموعه کاملی از برنامه های هدف گرا و منطبق با فرهنگ قومیتی شهروندان، تأکید بر طرح های گردشگری سالمندان ( دسته جمعی) ، اهمیت اجرای فعالیت های فرهنگی (مجموعه آموزش ها و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی) ، فعالیت های فرهنگی و آموزش و آفرینش هنری در میان سالمندان ، راه اندازی فعالیت های قرآنی و دینی و اتخاذ راهبردهایی در اینخصوص و مواردی از این قبیل را می توان در زمره سیاستهای سالم سازی اوقات فراغت سالمندان مسجدسلیمان برشمرد.

علاوه بر این می توان با فراهم سازی دیدگاه جامعه و تأکید بر توجه بیشتر به سالمندان در جامعه از طریق رسانه ها و فضای مجازی، جلب مشارکت های مردمی متناسب با اهداف اجرایی،بهینه سازی امکانات موجود و ایجاد زیرساخت های جدید ، ارتقاء کیفی کانون های فرهنگی ،اماکن ورزشی و تشویق جامعه سالمندان به حضور در سینما نیز در دستیابی به اهداف پیشتر گفته شده می تواند موثر باشد.

امیدواریم که مسئولین ذیربط با در نظر گرفتن آنچه گفته شد بر کیفی سازی اوقات فراغت سالمندان و توجه بیشتر به این قشر مظلوم جامعه اهتمام بیشتری به خرج دهند.