ویژه بودن استاندار در ویژه بودن وضعیت تاسف انگیز مدیریتی مسجدسلیمان تبلور پیدا کند
ویژه بودن استاندار در ویژه بودن وضعیت تاسف انگیز مدیریتی مسجدسلیمان تبلور پیدا کند
ویژه بودن استاندار در ویژه بودن وضعیت تاسف انگیز مدیریتی مسجدسلیمان تبلور پیدا کند.

ویژه بودن استاندار در ویژه بودن وضعیت تاسف انگیز مدیریتی مسجدسلیمان تبلور پیدا کند.
به بهانه یک سالگی انتخابات شورای شهر .
امید های مردم سرزمین شگفتی ها ،مسجدسلیمان جهت شرکت در انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ پس از یک سال دارد به نا امید ی تبدیل میشود.
مردمان این دیار خاصه جوانان، به امید رشد و بهبود فضا های شهری دست به انتخاب اعضای پارلمان شهری زدند و انتظار شان از منتخبان خویش سروسامان دادن به وضعیت اسف بار فرهنگی اجتماعی با انتخاب شهردار که آن را وظیفه مهم شورا میدانستند بود.
اما در کمال ناباوری و تبدیل امیدها به نا امیدی در آستانه یک ساله شدن انتخابات کماکان دیده میشود که مسجدسلیمان از محدود شهرهای کشور است که فاقد
شهر دار است و اکثر اعضای محترم هم در بیان موضوعات و سنگ اندازی ها با مردمانشان دچار ضعف هستند و از این نابخردی های شکل گرفته حال ساکنان محلات مختلف شهر رنجور شده است .
نوروز ۱۴۰۱ سالی بود که مردم با تمام وجود شان در یک لاک سکوت فرو رفته بودند و برخلاف آن روحیه مهمان پذیر بودن میخواستند که مهمانان جهت عید به شهرشان نیایند چون از یک چهره کدر نامیمون برخوردار گشته بود.
آقای استاندار محترم خوزستان که لقب ویژه بودن را همراه خود کرده است یا به او داده اند ، ویژه بودنش را در ویژه بودن اوضاع بد شهری این مردم تبلور دهد،
قانع کننده نیست که تکلیف شهردار تا به این مدت به طول انجامد، حال آری یانه ،رد یا عکس آن اعلام گرد …
از این بیشتر بلاتکلیف نگه داشتن ،
هم به آبادانی شهر و هم به اعتماد مردم خدشه وارد میکند.

  • نویسنده : محمد رضایی میرقائد