پتروشیمی؛ آلودگی محیط زیست، چالش ها و راهکارها
پتروشیمی؛ آلودگی محیط زیست، چالش ها و راهکارها
یکی از مهمترین راهکار های مدیریت ریسک های محیط زیستی،آموزش و فرهنگ سازی تاثیر ها و پیامد های ریسک های محیط زیستی بین کارکنان و مدیران شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان است. 

عصر اولین ها// امروزه صنعت ها و شرکت های تولیدی به ویژه صنایع پتروشیمی در محیط پیچیده و متغیری فعالیت میکنند. در چنین شرایطی برای رسیدن به هدف های خود ممکن است ریسک هایی را بر روی محیط زیست از خود به جای بگذارند. از جمله پیامدهای زیست محیطی مثل نفوذ پساب های صنعتی در خاک و آلودگی روان آبهای محلی است که باعث مرگ ماهی ها،مرگ احشام و آلودگی آب چشمه ها می شود و این موارد تنها بخشی از عوارض سرازیر شدن پساب های صنعتی در طبیعت است.
در حال حاضر در کارخانجات تولید آمونیاک، ابتدا گاز طبیعی.گاز مایع یا نفت را به هیدروژن گازی تبدیل میکنند.ریسک انتشار گاز های هیدروژن و آمونیاک در زمان از سرویس خارج شدن واحد آمونیاک بسیار زیاد است. اگر پساب های آمونیاکی تهویه و به پروسه تولید بازگردانده نشوند پیامد های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد میکنند. از جمله راهکارهای لازم برای کاهش پیامدهای زیست محیطی می توان به موارد زیر اشاره داشت:

۱_استفاده از نمودار پارتو برای سیستم،تصویری بهتر برای تصمیم گیران و مدیران به منظور مدیریت ریسک ها
۲-مستند سازی ریسک های محیط زیستی برای تحلیل های بلند مدت و پایش ریسک ها تا زمان حذف آنها
۳-فیلتر های جذب آلودگی
۴-بازگرداندن گاز های تهویه به پروسه تولید
یکی از مهمترین راهکار های مدیریت ریسک های محیط زیستی،آموزش و فرهنگ سازی تاثیر ها و پیامد های ریسک های محیط زیستی بین کارکنان و مدیران شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان است. 

مریم کریمی-کارشناس صنایع پلیمر

  • نویسنده : مریم کریمی-کارشناس صنایع پلیمر