چراباسرمایه های رسانه ی خوزستان این گونه برخورد می شود
چراباسرمایه های رسانه ی خوزستان این گونه برخورد می شود
در خوزستان فعالین زیادی در عرصه رسانه فعالیت دارند که نیازمند تکریم و حمایت بیشتری هستند.

عصر اولین ها//باتبریک ١٧ امرداد روزگرامیداشت خبرنگار به جامعه بزرگ رسانه های کشور،این روز بهانه ی شدتابه گوشه ی ازعملکرد وتلاشهای پیوسته یک همکاررسانه ی دراستان خوزستان که درسه دهه گذشته تاکنون پیوسته نوشتارش زینت بخش رسانه های سراسری،محلی،منطقه ی وبرون مرزبوده بپردازیم..

محمدابولیان نوروزی زاده دیاربختیاری ایذه ازدانش آموختگان وکارشناسان حوزه ورزش وروابط عمومی ویکی سرمایه های ارزشمندرسانه های نوشتاری خوزستان به شمارمی آیدکه ازدهه هفتادتاکنون باتوجه به مشکلات فراوان پیش روی خبرنگاران هیچ گاه قلمش رازمین نگذاشته است،این روزنامه نگارصاحب سبک و به دورازحاشیه سازی ها،بیش ١٠هزارخبرگزارش و..در٢٠٠نشریه داخلی حتی خارج ازکشور همچنین چهارصدویژه نامه سراسری واستانی رادرحوزه های فرهنگی،ورزشی ازجمله آفرینش،کیهان،آرمان،ورزش ومردم کارون،آنزان ورزشی،راوی ورزشی،روزان،خبر ورزشی،فرهنگ ورزشی،پیروزی و..باهزینه های شخصی به چاپ رسانده است..
ستون های پرخواننده وی همچون موج رادیوها درروزنامه بیادماندنی«صبح ورزش»دهه ٨٠دریاد ها ماندگارشد..
وی درچهارچوب روزنامه های استانی آنزان، کیهان ویژه خوزستان ودیگر روزنامه های سراسری مهدتمدن،تلاش ملی و..بعنوان تنها دبیرصفحات فرهنگ مقاومت واندیشه پایداری» درسرزمین حماسه ها،خوزستان قهرمان پرور خدمات ارزنده ی درزمینه شناسایی سرداران و شهدای جنگ تحمیلی،معرفی کتابهای حوزه دفاع مقدس،روایت های رزمندگان،ایثارگران، همچنین بایاداشت های ساده روان ودلنشین خودخوانندگان این صفحات را سیراب کرده است…
همچنین وی بعنوان یکی ازپرکارترین خبرنگاران ورزش نویس استان هفت دوره لیگ دسته یک آزادگان وبیست ویک دوره لیگ برتررا پوشش بدون حاشیه رسانه ی کرده است…
این رویدادنویس چیره دست تنها دبیرپارسی نویس رسانه های ایران می باشدکه رویه های تمام پارسی را دررسانه های سراسری منبع خبر، مهدتمدن،تلاش ملی،کارون فرداو..به چاپ می رساند..
درکارنامه پرباررسانه ی این روزنامه نگارتوانمند می توان به عملکردخوب وی در دیگر حوزه های همچون دبیرفولاد سازان ایران،دبیرصنعت انرژی وپتروشیمی ها،دبیرصنعت حمل ونقل،دبیرملی حفاری،شهرو شهروندو.. اشاره کرد.
▫️چ چند نکته مهم درمورد این روزنامه نگار،این که درمیان شگفتی،وی را باسه دهه روزنامه نگاری که نزدیک به دودهه ازآن بعنوان تنها رویدادنگار ودبیرفرهنگ مقاومت واندیشه پایداری»درخوزستان سرزمین حماسه ساز قهرمانان دفاع مقدس قلم زده است،توسط گردانندگان تجلیل ازرسانه های استان که بمناسبت های گوناگون برگزارشده است،دعوت بعمل نیاوردند..
سال گذشته هم درآئین تجلیل ازپیشکسوتان رسانه های استان از وی دعوت نشد..
بعدهم به ایشان گفتند دعوت نامه ات رابدست یکی ازگردانندگان این مراسم داده بودیم..
مگرمی شود این همه اشتباه پشت سرهم اتفاق بیفتد.امیداست دیگرشاهد چنین کم لطفی ها یی به فرزندان خدمت گذار وسرمایه های رسانه ی استان صورت نگیرد،تااینچنین موجب دل آزردگی چهره های ارزشندفرهنگ وقلم نباشیم.
شنیده ایم،وی به همین دلیل امسال درهیچ گونه رویدادی که به تجلیل ازخبرنگاران برگزار خواهدشد،شرکت نخواهد کرد.
درپایان برای صاحب امتیازومدیرمسئول ماهنامه ورزشی استان(فرهنگ ورزشی)آرزوی موفقیت داریم.

▫️محمدابولیان نوروزی
▫️دانش آموخته رشته تربیت بدنی
▫️کارشناس روابط عمومی الکترونیک
▫️عضوخانه مطبوعات خوزستان
▫️عضوفعال اصناف وبسیج خوزستان
▫️عضوکارگروه روابط عمومی های خوزستان دربرگزاری همایش روابط عمومی
▫️عضوخانه کارگرجمهوری اسلامی
▫️عضودانش آموختگان روابط عمومی ایران
▫️مدیرمسئول ماهنامه فرهنگ ورزشی
▫️گزارشگرورزشی رادیوخوزستان ٧٨-٨٢
▫️دبیر روزنامه خبرورزشی»درخوزستان ایذه وماهشهر٩١-٩۶
▫️دبیرروزنامه پرسپولیس خوزستان وماهشهر ٩۵-١۴٠١
🔸دبیرصفحه«ملی حفاری ایران دررسانه مهدتمدن
🔸دبیرصفحه پتروشیمی ها درروزنامه سراسری مهدتمدن/راوی ملت و…
▫️دبیرفرهنگ پارسی»روزنامه مهدتمدن..
🔸خبرنگارحوزه دریانوردی وحمل ونقل
▫️دبیرفرهنگ مقاومت وپایداری پیشین روزنامه آنزان
◻️دبیرماهنامه کارون فردا»سراسری «رامهرمز»
▫️دبیرصفحه دیارکارون»روزنامه دریا بندرعباس
🔸دبیرحوزه نفت وپتروشیمی های ایران درخوزستان و روزنامه مهدتمدن
▫️دبیرصفحه فولادسازان ایران درخوزستان روزنامه مهدتمدن»
▫️دبیرصفحه شهروشهروندی»روزنامه مهدتمدن
▫️سرپرست روزنامه مهدتمدن در خوزستان
▫️سرپرست کارآفرینان فرهیخته خوزستان
▫️سرپرست پیشین روزنامه پیام ما» درخوزستان
▫️سرپرست ونویسنده رسانه بین المللی نقدکتاب تهران
◻️چاپ ۴٠٠ویژه نامه ملی ورزشی از٧۴تا١۴٠١
◻️چاپ ١٢هزاررویداد،گزارش و.. در٢٠٠ رسانه سراسری،استانی و…
🔸بازاریاب روابط عمومی پست بانک خوزستان ٩٣
🔸حراست پایانه باربندرامام خمینی ره» ازسال ٩٨تاکنون

◻️ دریافت بیش ازصد لوح تقدیرازمقامات استانی مدیرکل ورزش وجوانان وهیاتهای ورزشی شهرستانها، استانداری،ناحیه انتظامی، صداوسیما،فرمانداران،شوراها،اندیشکده روابط بین الملل و..

 نام چندین رسانه بنام ورزش ایران که ازسه دهه گذشته برای سربلندی ورزش خوزستان و بدون هیچ گونه چشم داشتی قلم زده

عصرورزش /گام ورزشی /فجر(کارون)، آفرینش،آفتاب یزد،همبستگی،کیهان ورزشی، آوای ساوه،استقلال جوان،خبرورزشی،نسل فردا، پرسپولیس،آفتاب خوزستان،روزان،ورزش ومردم، نسل فردا،مهدتمدن،نیرو،آبادان امروز،گلبانگ، نسیم،نورخوزستان،اطلاعات،رسانه جنوب، آنزان،راوی ملت،تلاش،جوان،ندای جنوب، توسعه جنوب،گزارش هفتگی،پیام آوران،البرز، پیام آزادی،قدس،عصرمردم،نخل،و..زاگرس نشینان،صبح خانواده،سیروسیاحت،طلوع منطقه ی،کاروکارگر،ملت،کارون فردا،دریا،
بیستون،آفتاب ورزشی،بیان..
همچنین نزدیک به چهارصدویژه نامه ورزشی که ازدهه طلایی ٧٠تا١۴٠١ ازجمله آنزان ورزشی، روزان ورزشی،خبرورزشی (خوزستان)،فرهنگ ورزشی،طلوع ورزشی،کیهان خوزستان، پرسپولیس (خوزستان)،راوی ورزشی و…