چه کسانی را باید خطاب قرار داد؟ وزرا ، مسئولین یا نمایندگان ملت
چه کسانی را باید خطاب قرار داد؟ وزرا ، مسئولین یا نمایندگان ملت

شهر اولین ها// شاید سخن ما را نمایندگان بهتر درک کنند چون از شهرستان‌های مختلف کشور انتخاب شده اند و صدها بار پای درد دل مردم نشسته اند و گلایه از وضعیت اسفبار اقتصادی و معیشتی را شنیده اند و نجوای بیکاری جوانان و درآمد قلیل سرپرستان خانواده های بی بضاعت را گوش داده اند. […]

شهر اولین ها// شاید سخن ما را نمایندگان بهتر درک کنند چون از شهرستان‌های مختلف کشور انتخاب شده اند و صدها بار پای درد دل مردم نشسته اند و گلایه از وضعیت اسفبار اقتصادی و معیشتی را شنیده اند و نجوای بیکاری جوانان و درآمد قلیل سرپرستان خانواده های بی بضاعت را گوش داده اند.
در این شرایط وانفسای بیماری همه گیر که چون شبه ای از سایه ی مرگ همه جا را فرا گرفته و همه ی کسب و کارها، درآمدها و تامین معاش مردم را بهم ریخته و بسیاری از آنها را در امواج هولناک خود غریق ساخته و همه ی اقشار کم بضاعت و ضعیف جامعه را عاجز و رنجور و خانه نشین نموده و برای بسیاری از آنها نای نفس کشیدن نمانده؛ دولت هم همیار و همپای این ویروس نامروّت گردیده و با تصمیمی غیرمعقول سفره ی ملت را نشانه رفته که باید پرسید : آیا در این شرایط بحرانی و فغان جای گران کردن نان است؟ خوراکی که قوت لایموت اکثریت خانواده ها است.
آیا خبر ندارید که برخی نانوایی ها سفره ی مهربانی پهن کرده اند تا بخشی از جامعه بتوانند لقمه ای نان در سر سفره خانواده گرسنه ی خود بگذارند؟
آیا خبر ندارید که مساجد و برخی از خیرین با جمع آوری نذورات به خیلی از خانواده ها کمک های مومنانه می کنند؛ شاید رنج گرسنگی فرزندان فقرا را کمتر نمایند؟
آیا بی خبرید که یارانه و کمک های معیشتی پاسخگوی کمترین نیازهای اولیه ی یک زندگی ساده نیست؟
چرا سفره ی خالی ضعفا را که با قرص نانی ، اندک رنگی بخود می گیرد، می تکانید؟

امروز است که از نمایندگان محترم انتظار می رود به وعده هایی که دادند عمل کنند و فریاد حق طلبی محرومین و فقرا باشند و نگذارند این تصمیمات بی پایه و اساس و نابجا تنها رمق مانده را از مردم سلب کرده و اجازه ندهند هموطنان زیر چرخ های ارابه ی تورم و فقر اقتصادی له شوند.

تورج بلدی فعال اجتماعی