چون اکثر مدیران صنایع شهرستان بندرماهشهر غیربومی هستند؛ به منطقه دلبستگی ندارند و از پرداخت قدرالسهم مسولیت اجتماعی خود سر باز می زنند
چون اکثر مدیران صنایع شهرستان بندرماهشهر غیربومی هستند؛ به منطقه دلبستگی ندارند و از پرداخت قدرالسهم مسولیت اجتماعی خود سر باز می زنند
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت:چون اکثر مدیران صنایع شهرستان بندرماهشهر غیربومی هستند؛ به منطقه دلبستگی ندارند و از پرداخت قدرالسهم مسولیت اجتماعی خود سر باز می زنند.

به گزارش عصر اولین ها به نقل از تواناخبر، آیت الله محسن حیدری با حضور در مصلی بندرماهشهر، علت کوتاهى برخی از شرکتهای پتروشیمی در کمک به شهرستان بندرماهشهر را وجود “مدیران پروازى” دانست که به منطقه دلبستگی ندارند.

آیت الله محسن حیدری، عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنرانى خود در مصلی بندرماهشهر، در خصوص چالش عدم پرداخت قدرالسهم پتروشیمی ها به شورای راهبردی گفت: عدم پرداخت قدرالسهم و همراهی صنایع پتروشیمى در بحث مسئولیت های اجتماعی( شوراى راهبردى) مشکلات فراوانى را براى شهرستان بندرماهشهر به وجود آورده است.

وى گفت :حضور مدیران پروازی و عدم دلبستگی آنان به شهرستان بندرماهشهر عامل بروز این مشکلات است و راه حل این مشکل انتخاب مدیران بومى ماهشهرى و خوزستانى براى صنایع پتروشیمى است.