کارخانه ی آلومینیوم سازی مسجد سلیمان واحد نمونه صنعتی
کارخانه ی آلومینیوم سازی مسجد سلیمان واحد نمونه صنعتی

شهر اولین ها//کارگران و مهندسین کارخانه آلومینیوم سازی مسجدسلیمان مزد زحمات وخدمات شبانه روزی خود را بادریافت لوح زرین واحد نمونه صنعتی دراستان خوزستان راگرفتند. این لوح به امضا مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ورئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان رسیده و تقدیم مدیرعامل این کارخانه گردیده است. این لوح به واسطه ی تلاشها […]

شهر اولین ها//کارگران و مهندسین کارخانه آلومینیوم سازی مسجدسلیمان مزد زحمات وخدمات شبانه روزی خود را بادریافت لوح زرین واحد نمونه صنعتی دراستان خوزستان راگرفتند.

این لوح به امضا مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ورئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان رسیده و تقدیم مدیرعامل این کارخانه گردیده است.
این لوح به واسطه ی تلاشها و همت بلندی بوده که برگرفته از روح انقلابی وجهادی درجهت تحقق فرامین مقام معظم رهبری در راستای تکیه براقتصاد مقاومتی وتوسعه پایدار این دیار بوده است.
پس بجاست که به همه ی افتخار افرینان این کارخانه یک خدا قوت بگوییم.