کاشت بذر و نهال در اندیکا به همت سازمان های مردم نهاد
کاشت بذر و نهال در اندیکا به همت سازمان های مردم نهاد

عصر اولین ها// برنامه نهال کاری و کاشت بذر توسط انجمن های مردم نهاد شهرستان اندیکا برگزار شد. این برنامه در روستای شوکل حاجی وند و روستای شهید محمود محمدی با مشارکت سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی برگزار شد. 

عصر اولین ها// برنامه نهال کاری و کاشت بذر توسط انجمن های مردم نهاد شهرستان اندیکا برگزار شد. این برنامه در روستای شوکل حاجی وند و روستای شهید محمود محمدی با مشارکت سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی برگزار شد.