کتاب توسعه خوزستان نویسنده عبدالحسن مقتدایی
کتاب توسعه خوزستان نویسنده عبدالحسن مقتدایی

سایت خبری شهر اولین ها//ثریا زندیار: قصه آزادشدن تردد خودروهای پلاک اروندی درخوزستان، قصه ای است که دوسال پیش استاندار خوزستان ایده آن رامطرح کرد و بعد هم مثل کتابی از دیگر کتاب های توسعه خوزستان به نویسندگی عبدالحسن مقتدایی درتمام استان منتشر شدکه در ادامه نقدهایی به این کتاب شد و عبدالحسن مقتدایی؛ استاندارخوزستان […]

سایت خبری شهر اولین ها//ثریا زندیار: قصه آزادشدن تردد خودروهای پلاک اروندی درخوزستان، قصه ای است که دوسال پیش استاندار خوزستان ایده آن رامطرح کرد و بعد هم مثل کتابی از دیگر کتاب های توسعه خوزستان به نویسندگی عبدالحسن مقتدایی درتمام استان منتشر شدکه در ادامه نقدهایی به این کتاب شد و عبدالحسن مقتدایی؛

استاندارخوزستان برای همه نقدها پاسخ قانع کننده،کارشناسی و دندان شکنی داد اما انگار این بار، قصه نقدها پایان پذیرنیست و همچنان شاهد هستیم که سایت ها و شبکه های خبری محلی به این مصوبه می تازند.

اقتصاددانان بر این باورند که هر حرکتی که با آن، یک منطقه، یک گام به توسعه نزدیکترشود؛ تاثیرگذاراست، حال آن که مصوبه آزاد شدن تردد خودروهای پلاک اروندی،یک قدم نه، بلکه گام های موثر و زیادی درتوسعه استان دارد و خواهد داشت.
اما اگر بخواهیم درتعریف آکادمیک، نقدرا بررسی کنیم؛ نقد باید براساس یک سری اصول نوشته شود و افراد باید با این اصول آشنا باشند و با پذیرفتن آن، پا به این عرصه بگذارند. اصول روزنامه‌نگاری و نگارش سبک‌های مختلف آن، اخلاق رسانه ای رارقم می زند اما دربرخی مواقع، مطبوعات و رسانه‌ها، رفتار و اخلاق رسانه‌یی را با بازتعریفی مجدد توسط علایق و خواسته‌های خود، تغییر می‌دهند و خوب سوژه‌پردازی نمی‌کنند. نقدنویسی در روزنامه‌نگاری یک حرفه است و کسی که می‌خواهد وارد این حوزه شود، بایدآموخته باشدکه شیوه بیان انتقادچگونه است تا موجب تخریب نشود. نقد امکان تغییر اصول و تئوری‌ها را فراهم می‌سازد و همه می دانند که گذار از وضع موجود به وضع مطلوب؛ هم درفرد و هم درجامعه امکان‌پذیر نیست، مگر با ترویج حرکتی به‌ نام انتقاد و انتقاد‌پذیری.
 با این تعاریف، آیا مصوبه آزادشدن تردد خودروهای پلاک اروندی درخوزستان به درستی ارزیابی شده وسنجش میزان اعتبار این حرکتِ رو به توسعه، در چارچوب تعاریف فوق بوده است؟ به نظرنمی رسد نقدها با تعریف آکادمیک، ارزیابی و نوشته شده اند چرا که این مصوبه، یکی ازاقدام های استاندارخوزستان براساس اندیشه ها و تفکراتی است که ازتلاش های وی سرچشمه گرفته نه ازسیاست های دولت؛  زیرا دولت یکی از مخالفین این طرح بود و برای مخالفت با مصوبه مذکور؛ مصوبه دیگری رابا هیأت وزیران به امضا رساند- مصوبه ای که برای حمایت از خودروهای داخلی بود و اگر کمی دقت کنیم، می بینیم که خوزستان بانبودِ این مصوبه، رشد اقتصادی خاصی رابه خود نمی بیند و بودن این مصوبه هم ضربه ای به اقتصاد استان وارد نمی کند، همچنین تغییر اصول و تئوری‌ این حرکتِ استاندار خوزستان و از بین بردن آن، تغییر چندان مثبتی رابه جامعه تزریق نمی کند که این همه رسانه ها، طبل تخریب را به صدا درآورده اند اما قطعا تاثیرات مثبت آن را تا سالهای آینده شاهد خواهیم بود.
وقتی رسانه های استان، همچنان شاهد افزایش مرگ ومیرهای جاده ای وکاهش کیفیت خودروهای داخلی هستند، به جای بستن راه های توسعه وتخریب مصوبه خودروهای پلاک اروندی،کمی هم درحمایت از این فرصت مناسب برای استان مظلوم خوزستان برآیند. خوزستان به یکپارچگی رسانه ها نیازمند است، کتاب توسعه این استان را در ذهن ها حک کنید…