گام بلند شهرداری مسجدسلیمان در خودکفایی تولید و درآمدزایی پایدار
گام بلند شهرداری مسجدسلیمان در خودکفایی تولید و درآمدزایی پایدار

با شروع عملیات احداث مرکز تولید بتن شهرداری مسجدسلیمان، اقدامی موثر برای خودکفایی تولید و درآمدزایی پایدار از سوی این نهاد صورت گرفته است.

عصر اولین ها// دستیابی به منابع درآمدی پایدار توام با کاهش هزینه ها از جمله مواردی است که می تواند در سایه خودکفایی شهرداری در زمینه تولید محقق شود. موضوعی که اگر چه سال ها مورد غفلت قرار گرفته بود اما اخیراً توسط شهردار مسجدسلیمان با خرید تجهیزات دستگاه بچینگ در راستای تولید بتن انجام گرفته است.

باید در نظر داشت که تأمین منابع درآمدی پایدار و مستمر شهرداری می تواند نقش موثری در کاهش هزینه ها و خودکفایی در حوزه تولید باشد. از این رو با عملیات احداث مرکز تولید بتن شهرداری مسجدسلیمان زمینه برای برنامه ریزی بهتر در جهت پیشبرد اهداف توسعه ای و معران شهری صورت پذیرد. همچنین سرعت بخشی به روند پروژه ها و تأمین نیاز شهرداری به فرآورده های بتنی در کنار عرضه بتن به انبوه سازان از دیگر چشم اندازهای متصور در این راستا خواهد بود.
باید اشاره داشت که بهره مندی از ظرفیت های موجود در شهرداری می تواند الگوی موفق توانمندسازی درون سازمانی باشد. از این رو تعریف و اجرایی نمودن پروژه های عمرانی متعدد با در نظر داشتن منابع موجود از دیگر موفقیت های شهرداری حوزه عمران شهری است. بدون شک اقداماتی این چنین زمینه برون رفت شهرداری از روزمره گی های موجود و ترسیم افق مثبت توام با تحول گرایی خواهد بود. مقوله ای که می تواند با هدفمندی به شکلی کارشناسی مدیریت شود.