یک جلسه محرومیت بهمراه جریمه نقدی در انتظار افشین پیروانی ؟! + سند
یک جلسه محرومیت بهمراه جریمه نقدی در انتظار افشین پیروانی ؟! + سند
اظهارنظرهای غیرقانونی افشین پیروانی در خصوص تصمیمات مقامات رسمی مسابقه با نفت مسجدسلیمان می تواند به محرومیت وی منجر شود.

عصر اولین ها// بخش عمده ای از حواشی ایجاد شده پیش از آغاز دیدار نفت مسجدسلیمان و پرسپولیس در خصوص تصمیم به کوتاه کردن چمن ورزشگاه شهید بهنام محمدی بوده است.

به گزارش عصر اولین ها، یحیی گل محمدی و افشین پیروانی پیش از آغاز بازی از زمین چمن ورزشگاه مسجدسلیمان دیدن کردند. بلند بودن چمن ورزشگاه مورد اعتراض سرمربی و مدیر تیم پرسپولیس قرار گرفت. این مسئله باعث شد تا قبل از آغاز بازی چمن برخی از قسمت‌های ورزشگاه کوتاه شد. پیروانی در خصوص این موضوع گفت: وقتی وارد رختکن شدیم آقای گل‌محمدی به من گفت چمن زمین بازی بلند است و از من خواست که موضوع را پیگیری کنم. منم به زمین رفتم و دیدم واقعا چمن بلند است. به ناظر بازی موضوع را گفتم که ایشان نیز پذیرفتند.

با این حال مطابق بند ۳ ماده ۱۴ آیین‌نامه برگزاری لیگ برتر و دسته اول فدراسیون فوتبال ایران مصوب ۱۳۹۸ “تشخیص دارا بودن ورزشگاه محل برگزاری مسابقه از حداقل استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا به عهده سازمان لیگ و مسئول برگزاری مسابقه است.” این موضوع روز قبل مسابقه و پیش از آغاز بازی نیز مورد تأیید مسئول برگزاری مسابقه قرار گرفته بود. اما دخالت غیرقانونی مدیر تیم پرسپولیس در تصمیمات مسئول برگزاری مسابقه موجب شد تا در خصوص کوتاه نمودن چمن مسابقه پیش از آغاز بازی حواشی ایجاد شود.

در ماده ۶۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران مصوب۱۳۹۷ نیز اشاره شده: ” هرکس که با استفاده از تهدید یا خشونت یا هر روش غیرقانونی دیگر ، یکی از مقامات رسمی را تحت فشارقرار دهد تا اقدام به عمل یا اتخاذ تصمیی نماید یا مانع شود تا وی آزادانه وظایف خود را ایفا نماید، به حداقل یک مسابقه محرومیت و حداقل شصت میلیون ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

با این تفاسیر تصمیم گیری در خصوص کوتاه نمودن چمن ورزشگاه پیش از آغاز مسابقه در صورتی که دخالت در عمل به وظایف قانونی مسئول برگزاری مسابقه تلقی شود می تواند به محرومیت مدیر تیم فوتبال پرسپولیس منجر شود.