۱۹ سربازی که غریبانه رفتند …
۱۹ سربازی که غریبانه رفتند …

شهر اولین ها// محمدرضامکوندی: ۱۹  سربازجوان که سالهای دراز مادرانشان خون دل خوردندوپدرانشان عرق برپیشانی درگرمای خوزستان توانستنددرگذرسختی های روزگار کودکان دیروز را به جوانان رشید ی بدل نمایندکه غرورپدرودلگرمی مادرانشان شدند.خیلی ساده…..  براثربی احتیاطی راننده ،درحالی که لباس دفاع ازشرافت واستقلال کشور را برتن رعنای خود داشتندحوانی منتهی به شوربختی خودرادرکمال ناوری به پایانی […]

شهر اولین ها// محمدرضامکوندی: ۱۹  سربازجوان که سالهای دراز مادرانشان خون دل خوردندوپدرانشان عرق برپیشانی درگرمای خوزستان توانستنددرگذرسختی های روزگار کودکان دیروز را به جوانان رشید ی بدل نمایندکه غرورپدرودلگرمی مادرانشان شدند.خیلی ساده…..  براثربی احتیاطی راننده ،درحالی که لباس دفاع ازشرافت واستقلال کشور را برتن رعنای خود داشتندحوانی منتهی به شوربختی خودرادرکمال ناوری به پایانی ناخواسته پیوندزدندتا پدران ومادرانی داغدار،خواهران وبرادرانی قامت شکسته ونامزدهایی سیاه بخت باآرزوهای بربادرفته شوند….دراین میان انچه که داغ این اندوه سترگ را دوچندان وشایدغیرقابل تحمل می کندسکوت بی معنی  مراجع مسوول است حتی رسانه های استان…. براستی مرگ جمعی جمعی ازبهترین فرزندان خوزستان یعنی سربازانی که درهردوره وازجمله جنگ تحمیلی سهم عمده ای دردفاع ازکشور وامنیت داخلی دارندوباعث تاسف وتاثرفراوان هموطنان شده است با این سکوت سردمسوولان چگونه می تواندالتیامی برعواطف داݟدارجامعه باشد؟آیااین برخوردبی تفاوت گونه سزاوار جایگاه  سرباز  است؟وانتظارداریددرسایرسربازان انگیزه ای باقی بماند؟

آیا وزیردفاع نباید پیام تسلیتی صادروحداقل درمراسم یادبود این عزیزان شرکت کند؟ ازاستاندارخوزستان درخواست می گرددحداقل یک روز دراستان عزای عمومی اعلام شودومراسمی باشکوهی درخورشان این عزیران برگزارگردد،فرمانده کل ارتش دراین مراسم شرکت وبا خانواده این عزیران ابرازهمدردی کند،محمع نمایندگان خبرگان استان ومجمع نمایندگان محلس ونیزنهادهای نظامی،انتظامی وفرهنگی باصدوراطلاعیه ومجالس یادبوددرواقع برحرمت وجایگاه سرباز درجامعه همت گمارند.بنیادشهیدوامورایثارگران چنانچه امکانش وجوددارداین سربازان درجه دارمتوفاراشهیداعلام ودرنهایت  همه بایدواکنش مناسبی بنا به حرمت جوانی ازدست رفته ایشان وشان وجایگاه حرفه پرمشقت سربازی بعمل آید.