انتخابات تمام شد اما …
انتخابات تمام شد اما …

سایت خبری شهر اولین ها// بیات محمدی : انتخابات تمام شد، عده ای خوشحال و غالب عروس پیروزی را در آغوش می کشند و عده ای مغبون و مغلوب سردرگریبان خود فرو برده و بر بخت بد خود اشک حسرت می ریزند. البته نمره انضباط خیلی از ماچه مغلوب وچه غالب ازنظر اصول اسلامی و […]

سایت خبری شهر اولین ها// بیات محمدی : انتخابات تمام شد، عده ای خوشحال و غالب عروس پیروزی را در آغوش می کشند و عده ای مغبون و مغلوب سردرگریبان خود فرو برده و بر بخت بد خود اشک حسرت می ریزند.

البته نمره انضباط خیلی از ماچه مغلوب وچه غالب ازنظر اصول اسلامی و انسانی صفراست،تا توانستیم بی مهابابرچهره رقیب و طرف دارانش چنگ زدیم وصورت یکدیگررا  خراشیدیم، بدون سندگفتیم ونوشتیم وتایید وتشویق کردیم ولایک فرستادیم ووجدان خودرادرزیرهزاران خروارگناه ازجنس غیبت وتهمت ودروغ مدفون کردیم وبر تمامی اصول انسانی و اخلاقی رحم الله من قراء الفاتحه خواندیم.
البته بودند عده زیادی ازمردم که کریمانه درمقابل آموزه های دینی تکریم وتمکین کرده وبجای تخریب و تحقیرو نفی و سلب روشهای اقناعی و ایجادی و اثباتی رادر دستورکارخودقرادادند وازنشستن گرد و غبارگناه ومعصیت و بی حرمتی برجهره خودجلوگیری کردند وبا قرارگرفتن در مسیرنسیم خوش شرافت انسانی،خود را ازعواقب طوفان سهمگین وویرانگر تخریب و هجو رهانیدند.
بعضی از کاندیداهای محترم هم، درسطح استان متاثرازاین فضا بجای عرضه کالای خودبیشتربه عیب جوبی ازمتاع رقیب پرداخته وبدون هیچ برنامه ومدل علمی والگوی عملی برای ایجادظرفیت های قانونی به منظورپایان دادن به نابسامانی های اقتصادی و شکستن شاخ غول بیکاری و اصلاح ساختارمعیوب برنامه های توسعه ای پنج ساله که باعث کوتاه ترشدن دیوار فقرومحرومیت شودو همچنین هر گونه اظهارنظروطرحی که توسعه متوازن عرضی درهمه ابعاد بجای رشدطولی ناهمگن رابه دنبال داشته باشد صحبت درخورتوجه ای به میان نیاوردند،
خدا حلال کند تنها شعار کلیشه ای و سنتی که به کلیدواژه  مشترک همه کاندیداهای  محترم تبدیل شده بود حل مشکل اشتغال البته همانطوری که عرض کردم هیچ ردپایی ازارایه متدهای علمی کارامدبرای  فایق آمدن براین معضل مشاهده نگردید.
امیدوارم که دردورآینده نظام جمهوری اسلامی بجای ردصلاحیت های گسترده طرح آزمون جامع ازدواطلبان مجلس رادر دستورکارخودقراردهد وراه رابرای ورود نخبگان به عالی ترین مرکزقانونگزاری کشورهموار سازد. درپایان برای همه منتخبین مردم آرزوی موفقیت وسربلندی دارم .