برخورد قانونی با برداشت کنندگان آب از رودخانه های منتهی به تالاب هورالعظیم
برخورد قانونی با برداشت کنندگان آب از رودخانه های منتهی به تالاب هورالعظیم
با برداشت کنندگان آب از رودخانه های منتهی به تالاب هورالعظیم برخورد قانونی بعمل می آید.

عصر اولین ها// روز گذشته یڱـان اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان به همــراه پــاسگاه محیط بانی میشـــداغ طی گــشت مشــترڪ در منطقه حـفاظت شده تالاب هــورالعــظیم مشــاهده شد ڪه افرادی اقــدام به بســتن رودخــانه(اصیبعیه)یڪی از انشعابات رودخانه ڪرخه منتهی به تالاب هورالعظیم و هــدایت آن به سمــت اراضی ڪشاورزی خــود ڪه در حال ڪشت شلتوڪ و آبیاری آن با حــق آبه تالاب بودند. و این در حالی است ڪه امسال هیچ مجوزی برای ڪاشت شلتوڪ صادر نشده است .

لذا پس از تماس با دادستان و اداره امور آب و جهاد کشاورزی این شهرستان موضوع با آنها در میــان گــذاشته شد و مشــخصات و موقعیت محل به آنها ارسال شد.در ضمن از متخلفین تعهد ڱرفته شد تا دراسرع وقت نسبت به بازنمودن مسیر رودخانه اقدام ڪنند و پــرونــده تخــریب و تصــرف برای متخلفین تشڪیل و شخص دادستان خود مســول رسیدگی ویژه به آن شد.
۲- شــخصی دیــگری در منطقه حــفاظت شده تالاب هورالعظیم اقدام به تسطیح و ڪشت ۱۰هڪتار شلتوڪ و آبیاری با آب تالاب (رودخانه چزابه) و نصب پمپ آب بر روی رودخانه ڪه پرونده برای متخـلفین تشڪیل و آمور آب جنوب غــرب نسبت به جمع آورری تلمبه اب اقدام نمود