“عصر اولین ها”

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺬﺗﺮﯾﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻋﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺳﻄﺢ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻓﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ، ﺧﺮﺍﻓﻪ، ﺍﺧﺒﺎﺭ ﮐﺬﺏ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﯿﺮﺍﺧﻼ‌ﻗﯽ ﺍﺯ ﺁﻓﺎﺕ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ راه اندازی خبری-تحلیلی ” عصر اولین ها” ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺎﯾﯽ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ شهرمان ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺳﻌﯽ‌ﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺰﯾﺪﻩ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ‌ﺩﺳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

پایگاه خبری “عصر اولین ها” دارای شماره مجوز ۸۷۱۰۵ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در سامانه جامع رسانه های کشور  به ثبت رسیده است.

همچنین از آنجایی که نویسندگان مطالب سایت با توجه به اعتماد و دیدگاه و روند حرکتی این رسانه با سابقه ای چندین ساله حضور دارند، دخل و تصرف در تیتر اخبار ، مطالب و برجسته نمودن قسمتی از مطالب که بعضاً صورت می گیرد اولاً  از لحاظ شرعی و ثانیاً از لحاظ اخلاقی خلاف عدالت بوده و بهتر است دوستان اخلاق حرفه ای رسالت خود را در این دنیای پیچیده رعایت کنند.

استفاده از مطالب و اخبار سایت بدون ذکر منبع در پایگاه های اینترنتی دیگر و نشریات ممنوع می باشد.

ایمان کاهکش/ صاحب امتیاز و مدیرمسئول

ایمان کاهکش