در کارگاه آموزشی و تخصصی به مناسبت روز جهانی محیط زیست در اهواز چه گذشت ؟
در کارگاه آموزشی و تخصصی به مناسبت روز جهانی محیط زیست در اهواز چه گذشت ؟

شهر اولین ها//به مناسبت  روزجهانی محیط  زیست و با شعارمن همراه طبیعت هستم کارگاه آموزشی روز جهانی محیط زیست در تاریخ ۹۶/۳/۱۷ برگزارشد.  در این کارگاه گفته می شود که چگونه می توانیم دربخش کشاورزی باطبیعت وهمسو با آن باشیم و حول دو محور مهم مدیریت آبیاری درمزارع کشاورزی باتدریس دکترمعیری ازصفی آباد دزفول و […]

شهر اولین ها//به مناسبت  روزجهانی محیط  زیست و با شعارمن همراه طبیعت هستم کارگاه آموزشی روز جهانی محیط زیست در تاریخ ۹۶/۳/۱۷ برگزارشد.