غفلت از آثار ملی و تاریخی در شهرستان مسجدسلیمان
غفلت از آثار ملی و تاریخی در شهرستان مسجدسلیمان
اثر تاریخی قلعه خانی (ژاندارمری سابق) که در زمره آثار ملی ثبت شده قرار دارد در معرض تخریب و تصرف قرار گرفته است.

به گزارش عصر اولین ها، اثر تاریخی قلعه خانی (ژاندارمری سابق) که در زمره آثار ملی ثبت شده قرار دارد این روزها در معرض تخریب و تصرف قرار گرفته است. این در حالی است که تیرماه ۹۸ حسنوند رئیس پیشین اداره میراث فرهنگی شهرستان مسجدسلیمان گفت: اثر ثبت شده ملی معروف به قلعه خانی یا ژاندارمری سابق بعد از ۳۰ سال رفع تصرف گردید.پیش از این نیز سلطانی رئیس وقت اداره میراث فرهنگی شهرستان مسجدسلیمان گفت: تعدادزیادی ازآثارهستندکه خانه وملک شخصی اشخاص هستندولی به بواسطه اینکه المان های تاریخی درآن به کاررفته است و قابلیت ثبت ملی دارند٬مااینهاراثبت می کنیم ولی وقتی که ثبت ملی شد٬برای مالک آن اثرمانعی وجودنداردکه بخواهددرآن مکان زندگی کندولی به هیچ عنوان حق تغییرطراحی این اثررانداردوبایدبه همان حالت باقی بماند.

وی  ادامه داد : درحدودچندین سال پیش درمکان قلعه خانی ژاندامری سکنی گزیدکه چندسالی پیش این اثربه ارتش واگذارشدوسندآن به نام ارتش است ودرحال رایزنی باارتش هستیم که این مکان راازارتش خریداری کنیم که آن هانیزپاسخ دادندچون مایملک ارتش دراختیارتهران است بایدبرای فروش ملک باآن هاهماهنگی لازم راانجام دهند.این مساله راعنوان کنم که دراین مدت که پیگیرپرونده متخلفین بودیم نماینده حقوقی ارتش نیزبه ماکمک کرده است .ولی درنهایت چون این مکان حریم شخصی افرادمحسوب می شودنمی توانیم بدون حکم قضایی برخوردی داشته باشیم .

قلعه خانی از جمله آثار مربوط به دوره قاجار است و در محدوده شهری مسجد سلیمان، محله چهاربیشه، خیابان آیت الله غفاری واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۵۹۷۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.