مناطق آلوده مسجدسلیمان – پشت برج،خیابان شهید بابااحمدی
مناطق آلوده مسجدسلیمان – پشت برج،خیابان شهید بابااحمدی

مناطق آلوده مسجدسلیمان – پشت برج،خیابان شهید بابااحمدی

مناطق آلوده مسجدسلیمان – پشت برج،خیابان شهید بابااحمدی

پشت برج