پایان مدیریت دوماهه سعید آتشباری/ محمدی سرپرست جدید شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان
پایان مدیریت دوماهه سعید آتشباری/ محمدی سرپرست جدید شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان
مهدی محمدی بعنوان سرپرست جدید شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان معرفی شد.

مهدی محمدی بعنوان سرپرست جدید شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان معرفی شد.

به گزارش عصر اولین ها، پس از آن که سعید آتشباری از نایب رئیسی و عضویت در هیئت مدیره پتروشیمی مسجدسلیمان برکنار شد امروز بصورت رسمی از مدیرعاملی مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان نیز برکنار و مهدی محمدی رسماً به عنوان سرپرست جدید شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان معرفی گردید. شنیده ها حاکی از آن است علیرغم آن که اتشباری امروز در کارخانه اوره و آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی حضور داشت به صورت ناگهانی از این مجتمع خارج و در جلسه تودیع و معارفه حضور پیدا نکرد. گفتنی است آتش باری ششم اردیبهشت ماه بعنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان معرفی شده بود.