چرا مدیران ورزش خوزستان با تنها رسانه ورزشی استان بیگانه هستند
چرا مدیران ورزش خوزستان با تنها رسانه ورزشی استان بیگانه هستند
چرامدیران ورزش استان باتنهارسانه ورزشی استان بیگانه هستند!!

عصراولین ها//محمدابولیان نوروزی صاحب امتیازومدیرمسئول ماهنامه ورزشی استان در گفتگوباعصراولین ها»ضمن گلایه ازمدیران و جامعه ورزش استان نسبت به عدم حمایت آنها ازتنهانشریه ورزشی استان گفت:چهاردهه همگان می گفتند« حیف است مهدورزش ایران صاحب یک رسانه اختصاصی ویژه ورزش نباشد».

حالاپس ازسه دهه ازدوران چاپ ویژه نامه هاو صفحات ورزشی درچارچوب رسانه های سراسری،منطقه ی ومحلی،یک سالی است پروانه تنهارسانه ورزشی استان رابرای ادامه خدمت بهتربه جامعه ورزش استان گرفته ایم، اماهیچکدام ازمدیران و ورزش دوستانی که دم از استقلال نشریات وعدم وابستگی به رسانه ها و غولهای ورزشی پایتخت می زدند،پشت این رسانه راخالی کرده اند…
گفتنی است این چهره دلسوز رسانه های ورزشی ازسال ٧۴تا١۴٠١پس ازچاپ ۴٠٠ویژه نامه ورزشی درروزنامه های خبرورزشی، پیروزی، آنزان ورزشی،طلوع ورزشی،کیهان ورزشی،راوی ورزشی،فرهنگ جنوب ورزشی، زاگرس نشینان ورزشی،وصفحات ویژه ورزش درتلاش ملی،ندای جنوب،طلوع خوزستان،کیهان ویژه خوزستان،آفرینش،عصرورزش،گام،آوای خوزستان، کارون دهه٨٠،سران جنوب،روزان، همبستگی،بیان،سیروسیاحت،استقلال جوان، اخبارورزشی،فرهنگ خوزستان،پیام آزادی،اطلات هفتگی،ورزش ومردم،عصرمردم،زاگرس ایران، نسل فرداو..باهزینه های شخصی به چاپ رسانده بود..
باآغازانتشارماهنامه فرهنگ ورزشی ازدیماه١۴٠١
و چاپ٧شماره ازتنهارسانه ورزشی استان بازهم مدیران ورزش خوزستان ازاین رسانه پشتیبانی نمی کنند. همان گونه که درگزارش روزخبرنگارنوشته بودیم «براستی چراباسرمایه های استان چنین بی مهری هایی صورت می گیرد»
امادوکلام حرف حساب بامدیران ورزشی استان
آقای بنی تمیم مدیرکل ورزش خوزستان،یادتان هست آن خبرنگاری که زمانی که پنجه درپنجه حریفان درگود،کشتی می گرفتیدخبرهای کشتی راهمین ورزش نویس رسانه ی می کرد.مدیریت ورزشی باشگاه فولادخوزستان یادتان می آید، سه دهه پوشش اخبارتان رااین فردحمتکشی درگرما وسرمابدون هیچ گونه چشمداشتی تابه امروز پوشش داده. هیات های ورزشی استان چرابارسانه های ورزش نویس خوزستان بیگانه هستید،باشگاههایی که مدیران رسانه ی و اجرایی خودراازپایتخت به اهوازمی آورید.بیخ گوشتان امثال همین مهندس ابولیان هاهم کارشناس ورزش،کارشناس روابط عمومی و هستند.براستی چرامدیران وجامعه ورزش استان قدردان این ورزش نویسان دلسوز که نشریاتشان حتی ازسهمیه آگهی های«م- الف» هم برخوردارنیست وهمچنان ازدارایی خود و خانواده اشان می گذرند تاپرچم پرافتخارورزش
استان درپوشش رویدادهای ورزشی وآگاهی رسانی فرزندان خوزستان درآوردگاههای کشوری همچنان بالانگاه داشته شود،نیستند.