چرا میدان ورودی مسجدسلیمان ،نمادی از شهر اولین ها را روایت نمی کند ؟
چرا میدان ورودی مسجدسلیمان ،نمادی از شهر اولین ها را روایت نمی کند ؟

شهر اولین ها// ایمان کاهکش : المان یا نماد شهری، ترکیبی است پیکره وار که در ساخت آن از ویژگی های درونی احجام و اشکال هندسی، و به صورت یک کلیت یکپارچه و تلفیقی استفاده می شود. این ترکیب به گونه ای است که پس از خودنمایی در سطح شهر افراد را به گونه ای […]

شهر اولین ها// ایمان کاهکش : المان یا نماد شهری، ترکیبی است پیکره وار که در ساخت آن از ویژگی های درونی احجام و اشکال هندسی، و به صورت یک کلیت یکپارچه و تلفیقی استفاده می شود. این ترکیب به گونه ای است که پس از خودنمایی در سطح شهر افراد را به گونه ای جذب خود مینماید و ذهنشان را درگیر خود می کند که تا مدتها در آن منطقه از شهر به صورت سمبلیک مشخصه ای برای شناخت شهر در منطقه ی مورد نظر میگردد و در واقع جزو شاخصه های شهری می شود.

از طرفی ورودی شهر نشانگر هویت و شخصیت یک شهر است و نمی توان با ایجاد فلکه و بلوار و … تعریف کرد. برای تحقق تشخص خاص هر ورودی لازم است که ورودی نماد چهره و شخصیت شهر باشد. با نگاهی به ورودی شهرها، در نهایت بدنبال تشخص بخشیدن به شهر، از طریق المان های شهری می باشیم. امروزه در معماری و شهرسازی مدرن، تأثیر این عوامل محیطی اهمیت بیشتری پیدا می کند و شاهد رعایت آنها در طراحی مبادی ورودی بسیاری از شهرها می باشیم.

 منظر ورودی هر شهر معرف هویت، تاریخ، طبیعت و فرهنگ آن به شمار می آید اهمیت این موضوع به حدی است که برخی از مسئولان شهری طراحی میادین و مسیرهای ورودی را در مجامع علمی و یا روزنامه های کثیر الانتشار به مسابقه می گذارند. اما در طراحی ورودی اصلی مسجدسلیمان که همواره بعنوان شهر اولین ها از آن یاد می شود رعایت این موضوع در غفلت مسئولان، به دست فراموشی سپرده شده است. این فضای مهم شهری مدتهاست مورد کم توجهی قرار گرفته و تنها طی چند سال اخیر و در ایام نوروز با اجرای سفره هفت سین در میدان ورودی شهر واقع در سه راهی دانشگاه حال و هوایی نوروزی برای مسافرین و افراد وارد شده به شهر را فرهم نموده است.

 به اعتقاد نگارنده و درشرایط کنونی که فعالیتهای عمرانی مثبتی در حال تعریف طراحی و اجرا می باشد می توان با بهره گیری از پتانسیل های قومی،فرهنگی، اجتماعی ، تاریخی و … به طراحی اِلِمانی در خور نام مسجدسلیمان اقدام نمود. نمادی که می تواند بیانگر اوج فرهنگ ایثار و شهادت ، تاریخ بیش از یک قرن شهر در حوزه نفت یا فرهنگ قومیتی بختیاری و مشاهیر این قوم و … باشد. از اینرو امیدواریم تا متولیان امر در اینخصوص با تعریف طرح کارشناسی برگرفته از هنر معماری و با درنظر گرفتن کلیه جوانب نسبت به اجرای المان و نماد شهری در میدان ورودی مسجدسلیمان اقدام نمایند.