کاشت نهال به مناسبت روز مهندس توسط انجمن های مردم نهاد محیط زیستی مسجدسلیمان
کاشت نهال به مناسبت روز مهندس توسط انجمن های مردم نهاد محیط زیستی مسجدسلیمان

عصر اولین ها// به مناست روز مهندس توسط انجمن های مردم نهاد محیط زیستی برنامه کاشت نهال در دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان برگزار شد.

عصر اولین ها// به مناست روز مهندس توسط انجمن های مردم نهاد محیط زیستی برنامه کاشت نهال در دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان برگزار شد.