کیفی سازی در صنعت و رونق تولید در گرو بهره گیری از ظرفیت رسانه ها
کیفی سازی در صنعت و رونق تولید در گرو بهره گیری از ظرفیت رسانه ها
در حوزه صنعت و فعالیت های این بخش مهم اطلاع رسانی شفاف و دقیق، تحلیل ها و بررسی صحیح مبتنی بر واقعیات  موجود اگر چه به واسطه رسانه محقق می شود اما مجموعه مدیریتی صنایع نیز می بایست خود را به ارائه آن از مجاری رسانه ملزم نماید. این گونه می شود به رونق تولید و نتیجه بخش بودن اقدامات صنایع در حوزه متبوع بویژه تولید امیدوار بود.

عصر اولین ها// ایمان کاهکش: با اهمیت یافتن نقش رسانه ها در حوزه های مختلف طی دهه های اخیر، می توان گفت که موفقیت صنایع در بسیاری ابعاد با صنعت رسانه گره خورده است. این که صنایع مختلف تا چه اندازه توانسته اند از ظرفیت رسانه در راستای تحقق اهداف سازمانی خود بهره مند شوند به خط مشی مدیریتی و ساختاری آن باز می گردد. آن جا که نگرش مدیریت به رسانه یک معامله برد – برد ارزیابی می شود.

در نگاهی دیگر پیوند رسانه و صنعت می توان این جنبه نستاً مغفول را به شیوه های مختلف بررسی نمود. آن هم در هزاره اطلاع رسانی جامع و دقیق در بزنگاه های بروز تردید و انتشار شایعات مجازی، گاهاً مشاهده شده که برخی صنایع قافیه را در جنگ رسانه ای باخته اند. حتی در پاره ای موارد با ضررهای مالی کلان و آسیب های جبران ناپذیری بر پیکره تولید خود مواجه شده اند. علاوه بر این درک ناصحیح از عمده نیازهای جامعه هدف و مطالبه اصلی مخاطبان نیز در تغییر رویکرد مدیریت صنایع نسبت به مقوله رسانه موثر بوده است.

از اینرو در حوزه صنعت و فعالیت های این بخش مهم اطلاع رسانی شفاف و دقیق، تحلیل ها و بررسی صحیح مبتنی بر واقعیات  موجود اگر چه به واسطه رسانه محقق می شود اما مجموعه مدیریتی صنایع نیز می بایست خود را به ارائه آن از مجاری رسانه ملزم نماید. این گونه می شود به رونق تولید و نتیجه بخش بودن اقدامات صنایع در حوزه متبوع بویژه تولید امیدوار بود.

طی سال های اخیر بارها مشاهده شده که رسانه ها یا طی بررسی، مشاهدات میدانی و تحلیل، انتقاداتی به روند کیفی تولید برخی صنایع داشته اند یا از طریق گفتگو با کارشناسان و متخصصین این موارد انتشار یافته است. در مقابل رویکرد صاحبان صنعت به جای آن که نگاهی منطق پایه و واقع بینانه به انتقادات وارده باشد، رویکرد تقابلی یا حتی به تفاوتی به مطالب مرتبط با حوزه متبوع بوده است. نگرشی که در پایین ترین سطح توسعه یافتگی قرار گرفته و تقابل صنعت با رسانه را جایگزین پیوند میان آنان می سازد.

با تمام این تفاسیر ارتباط موثر صنعت و رسانه، به نوعی پشتوانه سازی در امر تولید تجارت است و صاحبان صنایع به این امر آگاه هستند. این مقوله در گام اول مستلزم وجود یک مجموعه مدیریتی آگاه به ظرفیت های رسانه در ساختار سازمانی است. در مرحله بعدی شناخت سلایق و علایق جامعه هدف با در نظر داشتن اصل احترام به نظر مخاطب و پذیرش انتقادات مبتنی بر واقعیات است. با تحقیق این اصل، رسانه نیز در چارچوب رسالت خود در پیوند با صنعت نقش صحیح را در اعتمادسازی در جامعه ایفا می کند. این گونه می توان مشاهد نمود که پیوند صنعت و رسانه تا چه اندازه موفق بوده و علاوه بر اتقاء شاخص های اقتصادی و رشد تولید، در مقوله کاهش آسیب های اجتماعی، اشتغال، بهره وری و جذب سرمایه نیز سودمند بوده است…