طرح ساماندهی کارگران ساختمانی در مسجدسلیمان اجرا شود
طرح ساماندهی کارگران ساختمانی در مسجدسلیمان اجرا شود

تدوین و اجرای طرح ساماندهی کارگران ساختمانی می تواند برای بهبود سطح کیفی معیشت کارگران در مسجدسلیمان موثر باشد. مقدمه آن مشارکت نهادها و ادارات مرتبط با حوزه کارگری و تعامل چندسویه آنان در تهیه و تدوین این طرح است. از جمله مواردی که می تواند در چارچوب این طرح گنجانده شود می توان به فعال تر نمودن خانه کارگر در سطح شهرستان و اقدامات حمایتی از این نهاد مدنی، ارائه آموزش های فصلی به کارگران و توانمندسازی آنان، راه اندازی ایستگاه های کارگران ساختمانی، تهیه بانک اطلاعاتی کارگران و انجام حمایت های حقوقی و … اشاره نمود.

عصر اولین ها// کارگران ساختمانی از جمله اقشار تلاشگر و سرمایه های اجتماعی محسوب می شوند که حقوق طبیعی و حداقلی آنان همواره مورد توجه کمتری واقع شده است. از طرفی نگاه بعضاً تبعیض آمیز به این قشر از جامعه موجب شده تا بصورت یکسان از مطالبات قانونی خود نسبت به دیگر پرسنل سازمانی و آحاد جامعه برخوردار نباشد. علاوه بر این جایگاه اجتماعی کارگران نیز می بایست مورد تکریم قرار گیرد و با توزیع متناسب امکانات و خدمات رسانی به آنان عدالت محوری کامل در این خصوص حاکم شود.

در شهرستان مسجدسلیمان نیز با گسترش شهرنشینی و رونق ساخت و ساز حقوق و مطالبات کارگران ساختمانی از اهمیت ویژه برخوردار شده است. همچنین پراکندگی حضور آنان در میادین اصلی سطح شهر موجب شده تا شرایط کنونی زیبنده این قشر تلاشگر نباشد و از منظر شهری نیز چالش هایی را ایجاد نماید. از سوی دیگر کارگران شهرداری نیز در برهه های زمانی بسیاری با مشکلات پرداخت حقوق و دستمزد و دیگر مطالبات قانونی خود مواجه بوده اند. از اینرو مواردی از این قبیل موجب شده تا معیشت کارگران بعنوان قشر تأثیرگذار حوزه سازندگی تحت الشعاع قرار گیرد.

با این تفاسیر تدوین و اجرای طرح ساماندهی کارگران ساختمانی می تواند برای بهبود سطح کیفی معیشت کارگران در مسجدسلیمان موثر باشد. مقدمه آن مشارکت نهادها و ادارات مرتبط با حوزه کارگری و تعامل چندسویه آنان در تهیه و تدوین این طرح است. از جمله مواردی که می تواند در چارچوب این طرح گنجانده شود می توان به فعال تر نمودن خانه کارگر در سطح شهرستان و اقدامات حمایتی از این نهاد مدنی، ارائه آموزش های فصلی به کارگران و توانمندسازی آنان، راه اندازی ایستگاه های کارگران ساختمانی، تهیه بانک اطلاعاتی کارگران و انجام حمایت های حقوقی و … اشاره نمود.

با تمام آن چه گفته شد انجام فعالیت های فرهنگی در میان جامعه کارگری از دیگر مواردی است که نیازمند توجه بیشتر است. همچنین تأمین زیرساخت های مرتبط با طرح ساماندهی کارگران ساختمانی نیز از طریق شهرداری زمینه را برای اجرای بخشی از این طرح فراهم می سازد. شرایط فعلی طبقه کارگر رضایت بخش نیست و ایجاد اصلاحات در سیستم حمایتی کارگران در کمترین زمان ممکن می تواند تحول بخش حوزه کارگری در مسجدسلیمان باشد. امید است تا تغییر در نگرش و رویکرد مدیران به کارگران ساختمانی به گونه ای باشد تا معیشت آنان کمتر با مشکل همراه شود.

  • نویسنده : مهندس آرش قلی پور- رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان مسجدسلیمان