الگوی ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست شهری
الگوی ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست شهری
فعال حوزه کودک و محیط زیست خاطرنشان ساخت: الگوسازی رفتارهای مثبت و مسیولیت پذیری در قبال محیط زیست شهری می تواند به ترویج این فرهنگ و انتقال آن به خانوارها و دوستان کمک کند.

عصراولین ها// زبان ایما و اشاره از جمله ابزاری است که به انتقال بهتر و ساده تر مفاهیم کمک می کند. این ابزار در جایی که انتقال گفتاری مفاهیم امکان پذیر نیست و یا در بازه زمانی کوتاه و مختصر، می تواند ماندگاری و تأثیرگذاری بسیار بیشتری را داشته باشد.
بهنوش بساک کاظمی مربی و مدیرمجتمع فرهنگی هنری کانون خوزستان با ایده ای جالب توانسته بسیاری از شهروندان را در هنگام رانندگی به حفظ محیط زیست شهری تشویق کند. وی به سال ها قبل اشاره دارد که برخی رانندگان و سرنشینان خودروها پسماند خود را از خودرو به بیرون پرتاب می کردند و مشاهده این رفتار برایش خوشایند نبود. وی می گوید: در ابتدا بصورت شفاهی و گفتاری به آنان حفاظت از محیط زیست و پاکیزگی شهری را یادآوری می کردم اما با توجه به فاصله خودروها، شلوغی معابر و سایر موارد شاید آن ها متوجه موضوع نمی شدند.
بساک کاظمی افزود: به مرور ایده ی تابلوی « زباله ننداز» به ذهنم خطور کرد و با تهیه آن و در دسترس بودن تابلو در خودرو به محض مشاهده پرتاب زباله از خودرو توسط سرنشینان، این تابلو را به آنان نشان داده که با واکنش های جالب و در بسیاری موارد احساس شرمساری آنان مواجه شدیم. 

این فعال حوزه کودک و محیط زیست خاطرنشان ساخت:عقیده دارم که الگوسازی های ساده به انتقال بهتر مفاهیم کمک بیشتری می کند و ترویج رفتارهای مثبت و مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست شهری می تواند به فراگیری این فرهنگ و انتقال آن به شهروندان کمک کند.